E-conom 2013/2. (II. évf. 2. sz.)

Kedves Olvasó!

Folyóiratunk egyik fontos célja, hogy publikációs fórumot nyújtson a kezdő, fiatal kutatók színvonalas írásainak is. Ennek megfelelően felkértük a 2013-ban megrendezett Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójának első helyezettjeit, hogy foglalják össze egy-egy tanulmányban kutatási eredményeiket. Nagy örömmel biztosítunk fórumot 24 igazán színvonalas diákköri kutatás eredményének következő két lapszámunkban.

A szerkesztők

 

To the Readers

Lectori Salutem! Our journal aims to offer publicity for the studies of high standard of young researchers. Accordingly, we asked the winners of the 2013 National Scientific Students' Associations Conference on the field of Economic Section to summarize their research results in a paper. We are very proud that we can provide a forum for 24 really high quality student research results of our two next issues.

The Editors

 

Tartalomjegyzék | Table of Contents

Csugány Julianna Az intézmények szerepe a technológiai haladás gazdasági növekedésre gyakorolt hatásának érvényesülésében
The Role of Institutions in Realising the Effects of Technological Progress on Economic Growth
Úr Norbert B2B kapcsolatok az üzleti hálózatban
B2B Relationship in Business Network
Györkös Rita Gyártósor-konfigurációk elemzése gyártósor-kiegyenlítési modellekkel egy alkatrész összeszerelő üzem példáján
Analysis of Assembly Line Configurations with Assembly Line Balancing Models in Case of a Part Manufacturer
Katona Attila Imre A beavatkozási határok módosítása a mérési bizonytalanság, valamint a termékparaméterek megváltozásának figyelembevételével a statisztikai folyamatszabályozásban
Modification of the Control Lines Considering the Measurement Uncertainty and the Product Characteristic Change in Statistical Process Control
Katona Attila Imre Ellenőrző kártya-illesztési folyamat kidolgozása a mérési bizonytalanság figyelembevételével a statisztikai folyamatszabályozásban
Construction and Implementation of Control Charts Considering Measurement-Uncertainty in Statistical Process Control
Kurbucz Marcell Emberi erőforrások optimális kiválasztásának vizsgálata a projekttervezésben
Impacts of Human Resources on Project Planning
Németh Anikó Berendezések karbantartásának mátrixos projekttervezése
Matrix-Based Planning of Maintenance Projects
Németh Kristóf GARCH modellek a pénzügyi kockázatok észlelésében
GARCH Models in the Perception of Financial Risks
Kiss Ágota A valós értékelés létjogosultsága a tőzsdei vállalatok éves és a konszolidált beszámolóiban
The Role of Fair Value in Annual and Consolidated Report of Stock Firms
Czelleng Ádám Flexibilitás hatása a tőkeszerkezetre
The Impact of Flexibility on the Capital Structure
Ékes Szeverin Kristóf A vállalati szektor csődelőrejelzésének „relativitás elmélete”
The Theory of Relativity of the Bankruptcy Forecast in the Company Sector
Durkó Emília Földgáz és megújuló energia alapú fűtési rendszerek beruházás gazdaságossági vizsgálata egy 100 m2-es családi ház példáján keresztül
Examining the Investment Economy of Heating System Using Natural Gas and Renewable Energy Resources through the Example of a 100 m2 Detached House

Impresszum | Legal Notice

ISSN 2063-644X

Kiadja | Publisher:
Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó | University of West Hungary Press
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.

Felelős szerkesztő | Editor-in-chief:
Juhász Lajos

04. 2014.