Formai útmutató

 

A tanulmányt a tudományos munkákkal szemben elvárt követelményeknek megfelelően kell elkészíteni. A szerzőknek tiszteletben kell tartani a tudományos etikai szabályokat (lásd az MTA Tudományetikai kódexét).

A tanulmányoknak tiszta, hasznosítható és létező üzenete legyen. Logikus felépítéssel rendelkezzenek, és könnyen megfogható legyen a tanulmányok jelentősége.

Az E-conom alapvetően eredeti kutatási eredményeket közlő tanulmányokat fogad, ettől eltérően azonban kisebb műhelytanulmányokat, illetve egy adott szakterület kutatási eredményeit összefoglaló, kitekintő jellegű (ún. review article) tanulmányokat is közöl.

A többszerzős művek esetén az első szerző felelős azért, hogy csak olyan szerzők szerepelnek társszerzőként a tanulmány elején, akik valóban hozzájárultak a tanulmány készítéséhez.

A tanulmány készítésében segítő személyeket, illetve támogató pályázatokat, projekteket, finanszírozó intézményeket a Köszönetnyilvánításban, az Irodalomjegyzék előtt lehet megemlíteni.

A tanulmányok elvárt szerkezete:

 • Cím, alatta szerző(k) – név, intézmény, beosztás, lábjegyzetben az e-mail elérhetőség
 • Magyar nyelvű absztrakt (maximum 150 szó) és maximum 6 kulcsszó
 • Angol nyelvű absztrakt (maximum 150 szó) és maximum 6 kulcsszó
 • Német nyelvű tanulmányoknál német nyelvű absztrakt és kulcsszavak is szükségesek
 • Az absztrakt röviden jelölje meg a tanulmány célját, módszerét és foglalja össze a fő eredményeket és a fő konklúziót (hivatkozás csak nagyon indokolt esetben lehet az absztraktban).
 • Bevezetés (ami megjelöli a tanulmány célját, vizsgált problémáját, hivatkozva a legfontosabb irodalmakra).
 • Módszertani rész (elméleti tanulmányoknál elhagyható), ahol megjelöli a tanulmány módszerét, és esetleg, ha az már ismert, hivatkozva az eredeti kitalálóját.
 • Elméleti rész (ha releváns), ami kiterjeszti a bevezetésben már érintett elméleti, kutatástörténeti hátteret, vagy levezeti az elméletből a számolást, modellezést, annak menetét.
 • Eredmények: a téma tárgyalása logikus szerkezetben és gondolatmenettel. Legyen egyértelmű, tiszta, érthető az eredmények közlése. Adja meg az eredmények értelmezését (diszkusszió), ha releváns, hasonlítsa össze saját eredményeit mások ide vonatkozó eredményeivel.
 • Következtetések (összefoglalás): értékelje az eredmények jelentőségét, vonja le belőle a tanulságokat, esetleg jelölje meg a további kutatási feladatokat.
 • Köszönetnyilvánítás.
 • Irodalomjegyzék (az irodalomjegyzék minden tétele legyen meghivatkozva a szövegben, és minden szövegközi hivatkozás legyen feloldva az irodalomjegyzékben).
 • Függelék: számozása A, B, C… formátummal történjen.

Kulcsszavak és JEL-kódok megadása kötelező!

A kéziratok Microsoft Word, vagy azzal teljesen kompatibilis szövegszerkesztővel készüljenek, Times New Roman betűtípussal, 12-es betűnagysággal, szimpla sorközzel írva, sorkizárt igazítással, automatikus elválasztást használva.

A margó körben 2,5-2,5 cm.

A táblázatok címe a táblázat felett középre rendezve, félkövér szedésben, forrása a táblázat alatt a táblázat bal széléhez igazítva jelenjen meg. Az ábrák címe az ábra alatt, középre rendezve, félkövér szedéssel, forrása a címe alatt középre rendezve helyezendő el. A táblázatok és ábrák számozottak, rájuk a szövegben hivatkozni kell.

Kérjük, ne számozzák az oldalakat!

A szakirodalmi hivatkozásoknál az APA (American Psychological Association) citációs stílust kell alkalmazni. Az irodalomjegyzékben kötelező feltüntetni a hivatkozott dokumentumok DOI-azonosítóját (amennyiben létezik). DOI-azonosítóra itt tud rákeresni egy adott dokumentum esetén: https://search.crossref.org/ és https://www.crossref.org/guestquery/ Kérjük, hogy a DOI-azonosítókat a https://doi.org/előtaggal tüntessék fel.

Javasoljuk hivatkozás-kezelő szoftver használatát. Ajánljuk figyelmébe a szabad, nyílt forráskódú Zotero-t, melyhez számos útmutató elérhető, például: 1234.

Az ábrák és táblázatok forrásának hivatkozása is az APA-rendszert másolja.

A közlésre szánt cikkek terjedelme táblázatokkal, ábrákkal, stb. együtt nem haladhatja meg az egy ívet (40.000 karaktert).

A könyvismertetések terjedelme nem haladhatja meg a 2000 szót. Az ismertetés címe és a szerző neve után zárójelben meg kell adni az ismertetett könyv, kiadvány teljes bibliográfiai adatait.

E linkre kattintva egy mintát láthat az első oldal felépítése kapcsán.